× بستن تبلیغات

بایگانی ژانویه, 2017

0
5
ژانویه

رونمایی از 3 شخصیت اصلی داستان شورشی

هانگ و رادیتی

شخصیت سمت راست: هانگ | خاک افزار، تسلط بر چهار عنصر(آواتار)، بالا
شخصیت سمت چپ: رادیتی | آب افزار، خون افزار، رنگ پرور، بالا

راشا | آب افزار، معمولی

× بستن تبلیغات